Proverbe si zicatori

Despre harnicie

ArmanesteRomana
Zborlu aushescu- manachiru di gushi.Sfatul bătrânilor - salbă la gât.
Inatea-lu urgheashti omlu.Ciuda întunecă gândirea.
Vulpea tsi doarmi nu mãcã gãljinji.Vulpea care doarme nu mănâncă găini.
Vulpea cu ciciolu adarã torlu sh-cu coada-lu ashteardzi.Vulpea face urmele cu piciorul şi le şterge cu coada.
Veara tutã tu cãntari, sh iarna tutã tu uhtari.Cine cântă vara iarna oftează.
Tuts calea nãs valea.Toţi înainte el îndărăt.
Tutiputa bunã s-vindi ditu muntsã.Marfa bună se vinde de acasă.
Tinjia la muljiari – mushuteatsa atsea ma mari.Frumuseţea femeii stă în omenie şi onoare.
Scoalã tini ta s-shedu mini.Simte-te şi dă-mi locul.
Omlu cu minti ancupãrã nu vindi.Înţeleptul ascultă mai mult şi vorbeşte puţin.
Nu ari ma greau lãngoari ca urfanja.Cea mai grea boală este sărăcia.
Boulu s-leagã di coarni shi omlu di limbãBoul îl legi de coarne şi pe om cu cuvântul dat.
Iu-i treacã sh-minti, tuti s-ducu trã ninti.Când este înţelegere şi întelepciune totul se rezolvă.
Frati, frati ama corlu-i cu pãradz.Frate, frate dar distracţia costă.
Fãrshirotlu-i fãr cripari - tutã dzuua pri cãntari.Fârşirotul-i fără grijă îi arde de cântat.
Cu zboari pãntica nu s-umpli.Vorbele nu ţin de foame.
Coaja di himunicu nu s-alicheasti di bricu.Coaja de pepene nu te încântă.
Calea va imnari shi borgea va pãlteari.Viaţa-i de trăit şi datoria de plătit.
Aushlu easti sturlu a casãljei.Bătrânul este stâlpul casei.
Amirãria nu s-tsãni cu un sturu. Împărăţia nu se sprijină pe un singur stâlp.
Alãgatlu multi shtii.Cine are şcoala vieţii ştie multe.
Agiunlu cumãts anyiseadzã.Flămândul visează masa bogată.
Adrã guva tu pitã.A făcut mare brânză.

Despre miciuna

ArmanesteRomana
Adarã di hiru funii.Face din sfoară funie.
Alavdã fisuilu shi mãcã carni.Laudă fasolea dar mănâncă carne.
Armãnlu shi oarfãn s-hibã, tutu pi celnic shi adutsi.Şi sărac armânlu are aere de pricopsit.
Cu darea trets amarea.Dând mită rezolvi şi imposibilul.
Dipusirã muntsãlji shi alinarã cupriili.Se surpă munţii şi se înalţă gunoaiele.
Lu voi ca neaua-n sinu.Mi-e drag ca zăpada în sân.
Na pãrãlu shi dãnji cãvgãlu.Dacă vrei gâlceavă dă bani împrumut.
Sutili mãritã hutili.Zestrea mare mărită toantele.
Adratã shi nibãsheatã. Trasă pe sfoară.

Despre planificare

ArmanesteRomana
Acats un oaspi nãu, vecljilu s-nu lu agãrshestsã.Când îţi faci prieteni noi să nu-i uiţi pe cei vechi.
Aprindi shi a draclui unã tsearã, s-nu tsã aspargã lucurlu.Aprinde o lumânare şi dracului, ca să nu încurce.
Ascãpãm di yinaru, him-n cãlaru.Am trecut de ianuarie ne pregătim de plecare.
Bagã apa tu avlakiu.Canalizează treburile pe făgaşul normal.
Cãti milets ahãts Dumnidzadz.Câte neamuri atâţia Dumnezei.
Coadã cap easti la noi shi luplu picuraru la oi.Codaşii sunt conducători şi lupii stapâni la oi.
Di-mbitatu s-asparu shi zurljii.Un nebun se fereşte de omul beat.
Di-ntribari znjii nu-ari.Cine întreabă are de câştigat.
Di tu soarti pãn tu moarti.De la început până la sfârşit.
Gardul ari ochi shi murlu ari ureclji.Gardul are ochi şi pereţii urechi.
Iu-i vrerari easti shi Dumnidzã tu mesi.Unde este iubire este şi Dumnezeu.
La pãndza minutã nu va acu grosu.La ţesătura rară nu trebuie ac gros.
Lemnlu strãmbu tu furtii.Lemn strâmb în legătură.
Lucredz tu giunaticu shi ti tindzã tu aushaticu.Când eşti tânăr, să-ţi asiguri bătrâneţea.
Lumea easti scãri, scãri.Lumea e formată din scări.
Ma aproapea easti cãrintili di pãrintili.Mi-e mai aproape măseaua decât părintele.
Mintea adutsi tinijii, icunumia aveari.Inteligenţa aduce respect şi economia avere.
Gustarea di tahina shi nsurarea di cu tiniru acatsã locu.Micul dejun şi însurătoarea de tânăr ajută.
Nu chiari nã pãduri fidãnjili anda cresc.Când cresc lăstari pădurea nu se usucă
Nu va cuveti cã va murafeti.Nu trebuie forţă ci iscusinţă.
Shi aflã saclu peaticlu.Sacul şi petecul.
S-arcuti tiyãnicea shi aflã cãpachia.Capacul acoperă oala.
Tihea omlui s-toarnã ca a moarãljei vulvura.Norocul revine în viaţa omului ca vâltoarea morii.
Zborlu zboru adutsi.Vorba vorbă aduce.